ΟΜΕΡΤΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΟΥΡΛΑ

Ομερτά κι απάνω τούρλα. Τσάμπα μάγκας, τσάμπα κόπος. Ωραίος τρόπος. Κι ο Μεταξάς έλεγε. Τότε. Που είναι ίδιο με το σήμερα: «Η στιγμή υπέστη που θα αγωνισθώμεν δια την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν μας. Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία μη αναγνωρίζουσα εις ημάς να ζήσωμεν ως ελεύθεροι Ελληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωϊνήν ώραν την παράδοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν και ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν πρεσβευτήν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Ελληνες. Τώρα θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Ολον το Εθνος θα εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε δια την πατρίδαν, τας γυναίκας, τα παιδιά μας και τας ιεράς μας παραδόσεις. Νυν υπέρ πάντων αγών».

Τώρα, ομερτά κι απάνω τούρλα, τσάμπα μάγκας, τσάμπα κόπος, ωραίος τρόπος… «Σ’ αυτό τον άνισο σκληρότατο αλλά πεισματώδη αγώνα, που κάνει τον λυσσαλέο επιδρομέα να ξεσπάζη κατά γυναικών, των γερόντων και των παιδιών, να καίη, να σκοτώνη, να ακρωτηριάζει, να διαμελίζει τους πληθυσμούς στις ανοχύρωτες και άμαχες πόλεις μας και στα ειρηνικά χωριά μας, έχουμε το αίσθημα ότι δεν υπερασπιζόμαστε δική μας μόνον υπόθεση. Οτι αγωνιζόμεθα για τη σωτηρία όλων εκείνων των Υψηλών Αξιών που αποτελούν τον πνευματικό και ηθικό πολιτισμό την πολύτιμη παρακαταθήκη…».

Υπογράφουν Κ. Παλαμάς, Σ. Μελάς, Α. Σικελιανός, Γ. Δροσίνης, Σ. Σκίππης, Δ. Μητρόπουλος, Κ. Δημητριάδης, Ν. Βέης, Ι. Γρυπάρης, Γ. Βλαχογιάννης, Σ. Μυριβήλης, Κ. Ουράνης, Μ. Μαλακάσης, Γ. Ξενόπουλος, Α. Φιλαδελφεύς, Α. Καμπάνης.

Σήμερα, ομερτά και τσάμπα μάγκας.